Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky k individuálnímu programu Já, podnikatelka

Smlouva o individuální spolupráci mezi

Ing. Lenka Urban

Úvozní 3, Bohumín 3, 735 31

IČ: 70038635, OSVČ, Nejsem plátcem DPH

email: lenkaurban9@gmail.com

(dále jen „poskytovatel“)

a

účastníkem individuální spolupráce
(dále jen „účastník“)

Přečtěte si pozorně tyto podmínky, protože se jedná o závaznou právní smlouvu.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout poradenství, koučink a mentoring účastníkovi a závazek účastníka uhradit sjednanou odměnu za spolupráci.

2. Program Já, podnikatelka zahrnuje:

6 týdnů aktivní podpory + 2 extra podpůrné týdny.
90 min online setkání s Lenkou Urban.
Přístup k online kurzu Mluv o svém podnikání s hrdostí po celou dobu spolupráce.
Doplňující materiály v PDF formě, sdílené na google disku, vizualizace.

II. Platba za spolupráci

1. Výše odměny za spolupráci (dále jen „odměna“) a její splatnost je uvedena na Objednávkovém formuláři:

2. Platební podmínky: Platbu je nutné provést před započetím spolupráce a to převodem na bankovní účet poskytovatele, který je vedený u ČSOB banky, 159622944/0300. Účastník má možnost zaplatit celou částku nebo ve dvou poměrných částkách s termínem platby stanoveném v emailu „Platební instrukce“, který účastník obdrží po vyplnění objednávkového formuláře. 

3. Vrácení peněz je možné nejdéle do 1 týdne po zahájení zahájení. Později je částka za tento online program nevratná. Výjimkou můžou být vážné a prokázané důvody, jako úmrtí v rodině nebo dlouhodobá nemoc. 
V případě předčasného ukončení spolupráce bude účastníkovi vypočítána poměrná část ceny podle délky účasti na spolupráci. 

4. Na výši odměny nemá vliv neaktivita účastníka během spolupráce. Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že pokud se spolupráci rozhodne předčasně ukončit nebo nedodržovat doporučené aktivity, nemá tato skutečnost vliv na úhradu odměny. 

5. Neuhradí-li účastník sjednanou odměnu ve sjednaném termínu, může poskytovatel účastníkovi znemožnit využívání služeb poskytovatele, a to až do doby, kdy účastník sjednanou odměnu uhradí. Nezaplacení odměny ve sjednané výši a termínech je důvodem, pro který může poskytovatel od této smlouvy odstoupit za předpokladu, že účastník odměnu neuhradil ani v dodatečné lhůtě, kterou mu poskytovatel stanoví.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit služby v rozsahu dohodnuté spolupráce, která je specifikována na lenkaurban.com/japodnikatelka

2. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené aplikací doporučení účastníkem. 

3. Poskytovatel se zavazuje ohlásit změny v dohodnutých setkáních nejméně 24 hodin předem.

4. Účastník se zavazuje uhradit odměnu v souladu s ustanovením článku II. této smlouvy.

6. Účastník se zavazuje využívat provozovatelem zpřístupněný obsah, know how a vizualizace pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.

7. Poskytovatel je oprávněn s účastníkem ukončit spolupráci v případě, že účastník přestane komunikovat nebo nebude dlouhodobě plnit dohodnuté aktivity. 

8. Účastník bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky v duševním, obchodním nebo finančním rozvoji účastníka, neboť ty jsou závislé na celkové práci účastníka v oblasti duševního, obchodního i finančního rozvoje. Poskytovatel taktéž nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím informací účastníkem.

IV. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. po dobu trvání programu.

2. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran ke dni v dohodě uvedeném nebo odstoupením od smlouvy v případech v této smlouvě uvedených.

3. Účastník v případě, že je spotřebitel, má podle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a pouze v případě, že nebylo započato plnění ze strany poskytovatele. Pokud však účastník požaduje zahájit spolupráci již ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, uzavřením této smlouvy vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby dodávka služeb a elektronického obsahu byla zahájena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, a je si dále vědom toho, že nemá právo v takovém případě od této smlouvy odstoupit.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti úhradou odměny za spolupráci.

2. Platnost veškerých změn a doplňků této smlouvy je vázána na formu písemného dodatku podepsaného smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, nemá tato skutečnost vliv na vymahatelnost nebo platnost ostatních závazků z této smlouvy a je plně oddělitelným od ostatních ustanovení. Strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě nebo nahrazením této smlouvy novou smlouvou tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.

4. Smluvní strany si vzájemně ujednaly, že veškerá běžná korespondence bude mezi smluvními stranami vyřizována prostřednictvím e-mailu, přičemž za doručenou se považuje v okamžiku doručení potvrzení o doručení druhé smluvní straně. Veškeré písemnosti, kde je nezbytné prokazatelné doručení, budou doručovány smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to doporučeným dopisem s doručenkou, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou na jiné formě doručování. Za doručení dle věty druhé tohoto ustanovení této smlouvy se považuje prokazatelné odeslání, tedy předání písemnosti, doporučené odeslání, odeslání s dodejkou. Za den doručení se v pochybnostech vždy považuje třetí den ode dne předání předmětné písemnosti držiteli poštovní licence.

5. Smluvní strany prohlašují, že účastník v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, vědomě, dobrovolně a pravdivě poskytuje poskytovateli své osobní údaje uvedené v této smlouvě. Smluvní strany dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 výslovně uděluje souhlas poskytovateli s poskytováním svých osobních a kontaktních údajů třetím osobám, a to v rozsahu zajištění plnění povinností poskytovatele dle této smlouvy.

6. Není-li ujednáno výslovně něco jiného, řídí se právní vztahy vyplývající z této smlouvy občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

7. Dojde-li mezi stranami této smlouvy ke sporu, má zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné počínaje dnem 21. 3. 2022.